Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Πολυνομοσχέδιο: Απλοποίηση διαδικασιών σε πολλούς τομείς της οικονομίας


Ρυθμίσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας στη δημόσια διοίκηση και την απλούστευση διαδικασιών σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. Πρόκειται για διατάξεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, οδηγούν σε απομείωση διοικητικών βαρών, με «άμεσα αποτελέσματα και για τους πολίτες και για τους κλάδους της οικονομίας» της χώρας.


Βέβαια, οι παρεμβάσεις αυτές είναι και ενταγμένες στους κυβερνητικούς στόχους για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη διευκόλυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο όνομα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.


Ήδη από τον Μάρτιο του 2013 είχε ξεκινήσει η συνεργασία του υπουργείου με τη Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης και Εδαφικής Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, προκειμένου να ποσοτικοποιήσουν συνοπτικά τα διοικητικά βάρη που προκύπτουν λόγω νόμων και κανονισμών . Σε έκθεση του ΟΟΣΑ καταγράφηκαν διοικητικά βάρη ύψους 3,28 δισ. ευρώ σε 13 τομείς οικονομικής δραστηριότητας -περισσότερα από τα ¾ των διοικητικών βαρών που μετρήθηκαν αφορούν τρεις τομείς προτεραιότητας: ΦΠΑ, Εταιρικό Δίκαιο και Δημόσιες Συμβάσεις- και διοικητικό κόστος ύψους 4,08 δισ. ευρώ .

Είναι ενδεικτικό ότι με το άρθρο 202 του πολυνομοσχεδίου ρυθμίζεται το ζήτημα της δημοσίευσης των εταιρικών πράξεων και στοιχείων. Το ΓΕΜΗ (Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου) καθίσταται πλέον ο μοναδικός εθνικός τόπος εμπορικής δημοσιότητας, ενώ η δημοσίευση στις οικονομικές εφημερίδες διατηρείται ως προαιρετική και το ΦΕΚ διατηρείται ως και το τέλος του 2015 ατελώς.

Παράλληλα, επιτρέπεται (άρθρα 203-208) σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ να υποβάλλουν εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο κάθε εταιρική τους πράξη και στοιχεία σε αυτό. Έτσι, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, μεταξύ άλλων, μειώνεται ο όγκος των εξυπηρετούμενων πολιτών ενώπιον των Υπηρεσιών

Απλοποίηση διαδικασίων σε πολλούς τομείς της οικονομίας

Υπάρχουν πλήθος προβλέψεων για μείωση δικαιολογητικών και υποχρεώσεων υποβολής εντύπων που αφορούν επιχειρήσεις αλλά και διαδικασίες έγκρισης για έργα σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Έργα εγκατάστασης ή/και συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών χαρακτηρίζονται ως έργα χαμηλής όχλησης και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 211, ο χαρακτηρισμός αυτών των έργων ως χαμηλής όχλησης γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Κατά την κυβέρνηση, πρόκειται για έργα με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως έργα εγκατάστασης δικτύων ή/και επέκτασης μικρής κλίμακας, έργα μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων, έργα συντήρησης ή/και επισκευής δικτύων. Παράλληλα, καθορίζονται, μεταξύ άλλων,  απλοποιημένες διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για τα έργα αυτά, ο τρόπος καταβολής των τυχόν τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών κ.ά.

Αυτοκινητοδρόμια, Κέντρα Αθλητικού Τουρισμού, Ψυχαγωγικά Πάρκα

Στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με τα αυτοκινητοδρόμια, δηλαδή τους χώρους για τη διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτου (πίστα αγώνων αυτοκινήτου και αναγκαίες συμπληρωματικές υποδομές), όπως επίσης για τα Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού και για τα Ψυχαγωγικά θεματικά Πάρκα.

Πλέον, η υποχρέωση για υποβολή τεχνικής και οικονομικής έκθεσης αφορά μόνο στα έργα για την ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίου, κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού και Ψυχαγωγικών θεματικών Πάρκων που υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων, οι οποίοι προβλέπουν κρατική ενίσχυση (άρθρα 212, άρθρο 213, 214).

Μέχρι τώρα ίσχυε αυτή η υποχρέωση για ανεξαιρέτως αυτού του είδους τα έργα, στο πλαίσιο στο πλαίσιο της διαδικασίας ίδρυσης ή χορήγησης έγκρισης σκοπιμότητας για εγκατάσταση (ή και επέκταση).

Τώρα, καταργείται η υποχρέωση υποβολής τεχνικής και οικονομικής έκθεσης, εφ όσον δεν πρόκειται για έργα που υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και πραγματοποιούνται με βάση τις διατάξεις αυτές.

Αδειοδότηση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ

Με το άρθρο 210 διευρύνεται η λειτουργία ηλεκτρονικού μητρώου σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Σκοπός είναι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να εφαρμοσθεί η ηλεκτρονική υποστήριξη της διαδικασίας αδειοδότησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας & και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Επιδιώκεται η μείωση του αριθμού των δεδομένων που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν, όταν πρόκειται για στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί στις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές κατά τα προηγούμενα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, επιτυγχάνεται η μείωση του χρόνου για προετοιμασία και υποβολή των εντύπων χαρτών που συνοδεύουν την αίτηση.

Επίσης, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, επιταχύνεται η διαδικασία λόγω άμεσης διαπίστωσης της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, «με αναμενόμενο όφελος την εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου για τις επιχειρήσεις, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και τη μείωση της δυσαρέσκειας των επιχειρήσεων».

Σφαγεία

Προβλέπεται (άρθρο 209) η υποβολή του βιβλίου σφαγών στην ΕΛΓΟ-Δήμητρα αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σφαγής ζώων, ή την ηλεκτρονική δήλωση μη σφαγών.

Φαρμακεία

Ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές επέρχονται στις διαδικασίες για την άδεια ίδρυσης νέου φαρμακείου, συστέγασης φαρμακείων, καθώς και για την άδεια λειτουργίας φαρμακείου (άρθρα 216, 217 και 218, 219 και 220).

Αρμόδια υπηρεσία στο εξής για αυτές τις διαδικασίες είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του το φαρμακείο. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του αρμοδίου περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Δεν προβλέπεται πλέον η γνωμοδότηση των τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων.

Καθιερώνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών. Οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου θα χορηγούνται δύο φορές τον χρόνο (τον μήνα Ιανουάριο και Ιούνιο κάθε έτους). Οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα αναρτούν στο Διαδίκτυο τις υπάρχουσες, κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και 31 Μαΐου του ίδιου έτους αντίστοιχα, κενές θέσεις φαρμακείου που θα προέρχονται, είτε από την επίσημη απογραφή του πληθυσμού του κράτους, είτε λόγω μη πλήρωσής τους κατά τη διάρκεια του έτους, είτε δημιουργήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο (θάνατος φαρμακοποιού - παραίτηση - συνταξιοδότηση).

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα θα υποβάλλονται οι αιτήσεις (μία αίτηση ανά Περιφερειακή Ενότητα), των εχόντων τα κατά το νόμο προσόντα υποψηφίων φαρμακοποιών, για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.

Οι φαρμακοποιοί οι οποίοι δεν τηρούν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τα επόμενα τρία έτη.

Με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός υπό ίδρυση φαρμακείων (και μέχρι 4 άδειες ίδρυσης στα πληθυσμιακά κριτήρια διαφορετικών φαρμακοποιών), «εφ' όσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η λειτουργία νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση».

Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακαποθηκών υπό ίδρυση ή λειτουργουσών και υπό ίδρυση φαρμακαποθηκών ή και λειτουργουσών μεταξύ τους (και μέχρι τρεις άδειες ίδρυσης στα πληθυσμιακά κριτήρια διαφορετικών φαρμακαποθηκών).

Τι έγινε στη δημόσια διαβούλευση

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που υπήρξε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη μείωση των διοικητικών βαρών (http://www.opengov.gr/minreform/?p=1566), σύλλογοι φαρμακοποιών είχαν προβάλει ενστάσεις με σχόλιά τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής θεωρεί ότι δεν πρέπει να καταργηθεί η γνωμοδότηση (μολονότι δεν επρόκειτο περί «σύμφωνης», αλλά περί «απλής» γνώμης) του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου τόσο κατά το στάδιο ίδρυσης όσο και κατά το στάδιο έγκρισης συστεγάσεως φαρμακείων. Μάλιστα, παρατηρεί ότι σε ευρωπαϊκές χώρες η αδειοδότηση φαρμακείων γίνεται απευθείας από αντίστοιχους επαγγελματικούς Συλλόγους. Επίσης ο Φαρμακευτικός Σύλλογος είχε παραθέσει τρεις λόγους πρακτικούς από την εμπειρία επί ζητημάτων αδειοδότησης φαρμακείων που καταδεικνύουν κατά την άποψή τους ότι είναι πιθανόν οι αλλαγές να οδηγήσουν «είτε σε ανυπαρξία προληπτικού ελέγχου είτε σε υπερβολικές καθυστερήσεις λόγω πλήθους ερωτημάτων που θα πρέπει να επιλύονται από τις νομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας:

1. Οι αρμόδιες διευθύνσεις Υγείας είναι μόνιμα υποστελεχωμένες

2. Οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις δεν στελεχώνονται από πρόσωπα που έχουν γνώσεις νομικές ή και πολεοδομικές, ώστε να αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα ζητήματα που αναφύονται σε πληθώρα περιπτώσεων ίδρυσης φαρμακείων

3. Οι Νομικές Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών ασχολούνται με πλήθος ερωτημάτων γενικού ενδιαφέροντος όλων των τομέων που απασχολούν τη Διοίκηση και δεν παρίστανται εξειδικευμένες στη φαρμακευτική νομοθεσία, όπως οι αντίστοιχες των μεγάλων τουλάχιστον Φαρμακευτικών Συλλόγων

Παράλληλα, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής είχε σχολιάσει το γεγονός ότι εισάγεται το σύστημα για την υποβολή και κρίση των αιτήσεων για κενές θέσεις φαρμακείων δύο φορές το χρόνο. «Το προτεινόμενο σύστημα κατά την άποψή μας, δεν προάγει τη διαφάνεια και δεν παρέχει εχέγγυα στον κάθε αιτούντα, διότι δεν του παρέχει πρόσβαση στα αντίστοιχα δικαιολογητικά όλων των συναιτούντων ενός ολόκληρου εξαμήνου. Μέχρι σήμερα αυτό ήταν διαχειρίσιμο» υπογραμμίζει.


Κατά την άποψή τους η ρύθμιση εισάγει υπέρμετρο και μη αναγκαίο περιορισμό, «πλήττει καίρια το δικαίωμα στην εργασία και δη σε χρόνο που θα επιλέξει ο νεοεισερχόμενος στο επάγγελμα φαρμακοποιός, ενώ και επιπλέον πλήττει καίρια και καταλυτικά και τον ήδη δραστηριοποιούμενο φαρμακοποιό που εξαναγκάζεται σε 6μηνη παύση εργασίας, όταν επιλέξει να μετακινηθεί/μεταφερθεί σε τέτοια κενή θέση».

Το Βήμα