Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Τι αλλάζει σε μεταφορές και logistics

Ο γ.γ. Μεταφορών κ. Χ. Τσιόκας ανακοινώνει οκτώ στόχους για τις μεταρρυθμίσεις στις Εμπορευματικές Μεταφορές και το νέο πλαίσιο στην αγορά της Εφοδιαστικής Αλυσίδας


Άρθρο του κ. Χάρη Τσιόκα,
γενικού γραμματέα Μεταφορών
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Οι οδικές μεταφορές αποτελούν κλάδο ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία και αντιπροσωπεύουν σε εθνικό επίπεδο το 7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και το 7% των θέσεων απασχόλησης.

Κατά την τελευταία εικοσαετία οι ρυθμοί ανάπτυξης της αγοράς, καθώς και οι μεταβολές που σημειώθηκαν στα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες μεταφορών και κυρίως για τις ενδοκοινοτικές (2,3% ετησίως στις εμπορευματικές μεταφορές και 3,1% στις επιβατικές). Η πολιτεία κινείται ήδη με ταχύτητα και προσπαθεί να άρει τους αναχρονισμούς και τις δυσλειτουργίες και στο χώρο των μεταφορών.

Εμπορευματικές μεταφορές

Το Υπουργείο, αφού μελέτησε διεξοδικά την Ευρωπαϊκή Εμπειρία στο χώρο των εμπορευματικών μεταφορών και ειδικότερα την εμπειρία από χώρες όπως η Αγγλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, προχώρησε στην κατάρτιση ενός νομοσχεδίου για τις οδικές μεταφορές, με βάση το οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών στη χώρα μας, καθώς και η απελευθέρωση του κομίστρου, στο πλαίσιο της Οδηγίας της ΕΕ 96/26/ΕΚ.

Βασική κατεύθυνση του Νομοσχεδίου αποτελεί παράλληλα, η ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, με βάση τις συνθήκες και τη διάρθρωση του συγκεκριμένου κλάδου στη χώρα μας. Υπενθυμίζω ότι για δεκαετίες το επάγγελμα ήταν κλειστό, με αποτέλεσμα το εγχείρημα της πρόσβασης να απαιτεί σχέδιο με χρονοδιάγραμμα και βήματα που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις σε όσους υποθήκευσαν στο παρελθόν περιουσίες και παρέχονται κίνητρα προσαρμογής στο νέο απελευθερωμένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Υπενθυμίζουμε ότι στην Ευρώπη οι χώρες του σκληρού πυρήνα της Ε.Ε. χρειάστηκαν έως και 10 χρόνια προσαρμογής.

Πρόκειται για μία βασική θεσμική παρέμβαση διαρθρωτικού χαρακτήρα, που θα καταστήσει συμβατό το ελληνικό πλαίσιο εμπορευματικών μεταφορών με το αντίστοιχο άλλων χωρών της Ε.Ε. σε μικρό, έναντι του Μ.Ο. της Ευρώπης, χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, με το προωθούμενο νέο πλαίσιο, οι εμπορευματικές μεταφορές στη χώρα μας καθίστανται ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Οι βασικοί άξονες της πολικής μας στον τομέα αυτό είναι:

1. Η πλήρης απελευθέρωση του αριθμού των χορηγούμενων αδειών Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων υπό το πρίσμα της αρχής της νομιμότητας.

2. Η απελευθέρωση του κομίστρου.

3. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών και οι χαμηλότερες τιμές για τον πολίτη.

4. Η οργάνωση των οδικών μεταφορέων σε μεταφορικές εταιρείες.

5. Η παροχή κινήτρων για επενδύσεις στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

6. Η ορθολογική διαχείριση της άυλης αξίας των υφιστάμενων αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ.

7. Η δημιουργία ταμείου για την υποστήριξη της Οδικής Ασφάλειας και για την προστασία του περιβάλλοντος.

8. Η ενοποίηση της νομοθεσίας για τις διεθνείς, εθνικές, νομαρχιακές και ειδικές μεταφορές.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής υιοθετούνται τρεις ομάδες κριτηρίων πρόσβασης στο επάγγελμα οι οποίες ορίζονται και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία:

α) Κριτήρια αξιοπιστίας,

β) Κατάλληλη οικονομική επιφάνεια, και

γ) προϋπόθεση επαγγελματικής επάρκειας.

Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας, καθώς και τη διαδικασία μετάβασης που ακολούθησαν άλλες χώρες της Ε.Ε.

Μετά την ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών Φ.Δ.Χ. απελευθερώνεται και πλέον κάθε ενδιαφερόμενη μεταφορική εταιρεία θα δύναται να λάβει άδεια. Παράλληλα θεσπίζονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, τις οποίες θα πρέπει να πληροί η μεταφορική εταιρεία που επιθυμεί να λάβει άδεια.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος των νεοεισερχόμενων εταιρειών και των καταναλωτών, καθώς και τα επαγγελματικά συμφέροντα των υφιστάμενων αδειούχων Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων.

Οι άδειες θεωρούνται ως στοιχείο του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιριών που θα δημιουργηθούν και συνυπολογίζεται η αξία τους. Παράλληλα διασφαλίζεται η Ασφάλεια και Ποιότητα Οδικού Δικτύου και η Προστασία του Περιβάλλοντος.

Για  το λόγο αυτό για κάθε νέα άδεια, που δημιουργεί νέα περιβαλλοντική επιβάρυνση και ανάγκες για οδική ασφάλεια, καταβάλλεται εύλογο ποσό ειδικής εισφοράς, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση κάθε έτος, προκειμένου με ενιαίο τρόπο, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να μειώνεται αυτή η εισφορά, όσο προχωρά η ανανέωση του στόλου των φορτηγών.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Η κυβέρνηση, προκειμένου να ολοκληρώσει το πλαίσιο στο χώρο των εμπορευματικών μεταφορών προχωρά σε δύο κατευθύνσεις που δημιουργούν νέες συνθήκες στο χώρο:

(α) Ενεργοποιεί το νόμο 3333/2005, ο οποίος αν και υπήρχε ήταν στην πράξη ανενεργός και έτσι η χώρα δεν μπορούσε να δημιουργήσει Εμπορευματικά Κέντρα. Θέλουμε να μετεξελίξουμε τη χώρα σε Εμπορευματικό Κέντρο. Ο νόμος 3333/05 καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων, που θα καταλαμβάνουν έκταση:
 100-250 στρέμματα,
 250-500 στρέμματα,
 μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων.

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο:

Προωθείται η εφαρμογή του νόμου για τα Εμπορευματικά Κέντρα,
στο πρότυπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών.
Ευθυγραμμίστηκε το πλαίσιο επιχορήγησης του ν.3333/2005 με τις διατάξεις των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013.

Η νομοθεσία έχει προσαρμοστεί στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους να εφαρμόσει το σχετικό κοινοτικό δίκαιο. Επίσης έχει εισαχθεί η έννοια της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Η υλοποίηση των διατάξεων του νόμου 3333/05 θα γίνει ως εξής:

Το Υπουργείο ανακοινώνει εγκύκλιο και οδηγό υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο του ν. 3333/05.

Η σύνταξη του οδηγού βασίζεται στους κάτωθι άξονες: α) προβλέψεις του Ν.3333/05, β) νομοθετικό πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), γ) διατάξεις του Νόμου 3389 (ΦΕΚ 232/23-9-05) για ΣΔΙΤ και δ) εμπειρία της υπηρεσίας.

(β) Το σχέδιο οδηγού υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και θα τεθεί σε διαβούλευση. Παράλληλα, θα κοινοποιηθεί σε ενδιαφερόμενους φορείς για την υποβολή παρατηρήσεων.

(γ) Το σχέδιο εγκυκλίου ανακοινώθηκε.

Νέο περιβάλλον για τα Logistics

Ετοιμάζεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και οι αρχές του θα παρουσιαστούν στις αρχές του φθινοπώρου. Στην παρούσα φάση μελετάται η αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία. Όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργούμε ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό πλαίσιο για τις εμπορευματικές μεταφορές στη χώρα μας.

Θέλω να τονίσω ότι μεσοπρόθεσμα θα εισέλθει και ο σιδηρόδρομος με αξιώσεις στις εμπορευματικές μεταφορές, γεγονός που θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον μεταφορών στη χώρα μας.

Ήδη έχουμε δημοπρατήσει το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου. Προετοιμάζουμε αυτό της Θεσσαλονίκης και μελετούμε το τρίτο Ε/Κ της Αλεξανδρούπολης. Ανοίγει μια νέα σελίδα από την Κυβέρνηση στον τομέα των μεταφορών και την ορθολογικοποίηση της αγοράς. Για τον πολίτη σημαίνει φθηνότερο κόστος με καλύτερη ποιότητα. Για τον μεταφορέα σημαίνει ισχυροποίηση στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.